SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK
Kazakistan Cumhuriyeti “Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar” Kanunu’na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve “sınırlı sorumlu ortaklık” kelimeleri veya SSO (TOO) kısaltmasını içeren şirket adı var. İlave sorumluluğu olan ortaklığın şirket adı, “ilave sorumluluğu olan ortaklık” kelimeleri veya “İSO (ТДО) kısaltmasını içerecektir. Sınırlı sorumlu ortaklık ticari kuruluştur ve medeni hakları vardır. Sınırlı sorumlu ortaklığın bulunma yeri, onun sürekli faaliyette bulunan kurumun bulunma yeridir. Ortaklık, bulunma yerinin dışında şube ve temsilciliği açma hakkına sahip. Sınırlı sorumlu ortaklığın kurulması, kurucular tarafından kuruluş anlaşmasının yapılması ile başlar ve ortaklığın tüzel kişi olarak tescil edilmesi ile sona erer.
Kuruluş anlaşması


Sınırlı sorumlu ortaklığın kuruluş anlaşması:
*yazılı olarak yapılıyor,
*her kurucu veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanıyor,
*noter tarafından tasdik ediliyor.
Kurucular arasında olan tüzel kişiler, ilgili tüzel kişi adına vekâletnamesiz hareket etme hakkı olan yöneticileri tarafından temsil edilebilirler. Anlaşmayı imzalama reddi, ortaklığa girme reddi anlamına geliyor. Anlaşmanın, üzerinde not düşülerek imzalanması yasaktır. Ortaklığın bazı katılımcılarının statülerinin özellikleri, tüm kurucular tarafından imzalanan anlaşma metninde belirtilecektir. Kuruluş anlaşması noter tarafından tasdik edilecektir. Kuruluş anlaşmasını imzalayan kurucular, ortaklığın devlet tescilinden sonra ortaklığın kurucuları olacaklar.


Tüzük
Sınırlı sorumlu ortaklığın tüzüğü, ortaklığın tüzel kişi olarak hukuki statüsünü belirleyen dokümandır. Ortaklığın devlet tescili sırasında tüzüğü kuruluş dokümanı olarak ele alınacaktır. Sınırlı sorumlu ortaklığın tüzüğü aşağıdaki bilgileri içerecektir:
*şirketin adı, ortaklığın bulunma yeri ve adresi
*ortaklık kurucularının listesi (ortaklık kurucular listesinin takibi kayıt memuru tarafından yapılan ortaklık hariç, kurucunun adı, bulunma yeri, adresleri, banka bilgileri (eğer kurucu tüzel kişi ise) veya kurucunun adı, ikamet yeri ve kimlik bilgileri (eğer kurucu gerçek kişi ise)
*ortaklığın kuruluş sermayesinin miktarı;
*ortaklık departmanlarının yetkisi ve onları kurma düzeni;
*ortaklığın reorganizasyonu ve faaliyetinin sona ermesi;
*ortaklık kurucular listesinin takibinin kayıt memuru tarafından yapılması durumunda ortaklığın net gelirinin dağıtım düzeni. Ortaklık tüzüğünün nüshaları, ayrıca tüzükte değişikliklerin yapılmasına ilişkin belgeler, ortaklığın devlet tescilini yapan departmanda muhafaza edilecektir.


Kuruluş sermayesi
Kuruluş sermayesinin ilk miktarı kurucuların ödeme tutarlarına eşittir ve ortaklığın devlet tescili için belgelerin ibraz tarihi itibari ile aylık hesaplama göstergesinin 100 katına eşit tutardan az olamaz. Sınırlı sorumlu ortaklığın kuruluş sermayesine ödemeler, para, menkul kıymetler, eşya, toprak kullanım hakkı ve entelektüel faaliyetler sonucunu ve başka mülkü kullanma hakkı dahil mülkiyet hakları şeklinde olabilir.


Şirket nasıl tescil edilir?
Tüzel kişi tescil düzeni 17 Nisan 1995 tarihli “Tüzel kişilerin devlet tescili, şubelerin ve temsilciliklerin tesciline ilişkin” Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile düzenlenmektedir. Tüzel kişilerin devlet tescili aşağıdakileri içermektedir:
*kuruluş ve diğer dokümanların uygunluk kontrolü;
*tescil numarasının verilmesi ile devlet tescil belgesinin verilmesi;
*tüzel kişiler ile ilgili bilgilerin Tek Devlet Siciline kayıt edilmesi. Şube ve temsilciliklerin tescili aşağıdaki içermektedir:
*dokümanların uygunluk kontrolü;
*tescil numarasının verilmesi ile kayıt tescil belgesinin verilmesi;
*şube ve temsilcilikler ile ilgili bilgilerin şube ve temsilcilik kayıtlarına yazılması. Tüzel kişilerin devlet tescilinin ve şube ve temsilciliklerin tescilini adli makamlar (kayıt makamları) yapmaktadır.
Tüzel kişinin devlet tescili ve yeniden tescili için doküman listesi sunulmuştur.


Tüzel kişi tescili
Ferdi firma
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*tescil hacının (4 120 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emri kopyası. Üretim kooperatifi
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*kurucuların genel kurulu tarafından onaylanan tüzüğün Kazak ve Rus dillerinde 3 nüshası;
*tüm kurucular tarafından (kurucuların isteği üzerine) onaylanan kuruluş anlaşmasının Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası veya adı, soyadı, baba adı, doğum yılı ve ikamet yerinin belirtildiği kooperatif üyelerinin listesi;
*bulunma yerini doğrulayan belge;
*tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emri kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Komandit ortaklık
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*kurucular tarafından onaylanan ve noter tarafından tasdik edilen tüzüğün Kazak ve Rus dillerinde 3 nüshası;
*tüm kurucular tarafından imzalanan ve noter tarafından tasdik edilen kuruluş anlaşmasının Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası;
*komandit ortaklığın bulunma yerini doğrulayan belge;
*tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Tam ortaklık
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*kurucular tarafından onaylanan ve noter tarafından tasdik edilen tüzüğün Kazak ve Rus dillerinde 3 nüshası;
*tüm kurucular tarafından imzalanan ve noter tarafından tasdik edilen kuruluş anlaşmasının Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası;
*bulunma yerini doğrulayan belge;
*tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emri kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Sınırlı sorumlu ortaklık ve ilave sorumluluğu olan ortaklık
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*kurucular tarafından onaylanan ve noter tarafından tasdik edilen tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası;
*bulunma yerini doğrulayan belge;
*tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emri kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Anonim şirket
*standart şekilde devlet tescil başvurusu;
*kurucuların kurucular toplantısı veya tek kurucusu tarafından onaylanan ve noter tarafından tasdik edilen tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası;
*kurucular toplantısının kurumun kurulmasına ilişkin protokolü;
*anonim şirketin bulunma yerini doğrulayan belge;
*tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emri kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname. Yabancı ortaklığı olan tüzel kişilerin tescili, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerin tescili için belirlenen düzende ve aşağıda belirtilen ek dokümanların ibraz edilmesi ile yapılmaktadır:
*ticaret sicilinden resmi yazı veya kurucunun yabancı tüzel kişi olduğunu doğrulayan başka resmi doküman;
*noter tasdikli yazı;
*noter tasdikli pasaport kopyası. Bir veya birkaç tüzel kişinin reorganizasyonu sonucunda meydana gelen tüzel kişinin devlet tescili için devir akdi veya ayrılma bilânçosu, ayrıca reorganizasyonu yapılan tüzel kişinin alacaklılarının reorganizasyon ile ilgili yazılı ihbarnamesini doğrulayan doküman ibraz edilecektir.


Tüzel kişinin yeniden tescili
Anonim şirket
*standart şekilde yeniden tescil başvurusu;
*kuruluş dokümanlarına değişikliklerin ve ilavelerin yapılmasına dair genel kurul kararı veya karar özeti anonim şirketin mührü ile tasdik edilip ibraz edilecek;
*genel kurul tarafından onaylanan ve ilave ve değişiklikler yapılan tüzüğün noter tasdikli Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası. Bunun yanı sıra değişiklik ve ilaveler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle tüzüğün düzenlenmesi yoluyla veya değişiklik ve ilavelerin önceki tüzüğe ek olarak düzenlenmesi.
*Kuruluş evraklarının asılları;
*Tüzel kişinin devlet tescil (yeniden tescil belgesi) belgesinin aslı;
*İstatistik kartının aslı;
*Vergi mükellefiyet belgesinin aslı;
*Yeniden tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Üretim kooperatifi
*standart şekilde yeniden tescil başvurusu;
*tüzük ve kuruluş anlaşmasına değişikliklerin ve ilavelerin yapılmasına dair kooperatif genel kurul kararı veya karar özeti mühürlenip ibraz edilecek;
*kooperatifin genel kurulu tarafından onaylanan ve ilaveler ve değişiklikler yapılan tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası. Bunun yanı sıra değişiklikler ve ilaveler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle tüzüğün düzenlenmesi yoluyla veya değişiklik ve ilavelerin önceki tüzüğe ek olarak düzenlenmesi.
*Kooperatifin tüm kurucuları tarafından imzalanan ve ilaveler ve değişiklikler yapılan kuruluş anlaşmasının Kazakça ve Rusça olmak üzere 3 nüshası. Bunun yanı sıra ilaveler ve değişiklikler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle kuruluş anlaşmasının düzenlenmesi veya ilaveler ve değişikliklerin önceki kuruluş anlaşmasına ek olarak düzenlenmesi;
*Kuruluş evraklarının asılları;
*Tüzel kişinin devlet tescil (yeniden tescil belgesi) belgesinin aslı;
*İstatistik kartının aslı;
*Vergi mükellefiyet belgesinin aslı;
*Yeniden tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Komandit ortaklık
*standart şekilde yeniden tescil başvurusu;
*tüzük ve kuruluş anlaşmasına değişikliklerin ve ilavelerin yapılmasına dair ortaklığın genel kurul kararı veya karar özeti mühürlenip ibraz edilecek;
*ortaklığın genel kurulu tarafından onaylanan ve ilaveler ve değişiklikler yapılan tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere noter tasdikli 3 nüshası. Bunun yanı sıra değişiklikler ve ilaveler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle tüzüğün düzenlenmesi yoluyla veya değişiklik ve ilavelerin önceki tüzüğe ek olarak düzenlenmesi.
*ortaklığın tüm kurucuları tarafından imzalanan, ilaveler ve değişiklikler yapılan Kazakça ve Rusça olmak üzere kuruluş anlaşması. Bunun yanı sıra ilaveler ve değişiklikler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle kuruluş anlaşmasının düzenlenmesi veya ilaveler ve değişikliklerin önceki kuruluş anlaşmasına 3 ek şeklinde düzenlenmesi;
*Kuruluş evraklarının asılları;
*Tüzel kişinin devlet tescil (yeniden tescil belgesi) belgesinin aslı;
*İstatistik kartının aslı;
*Vergi mükellefiyet belgesinin aslı;
*Yeniden tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Tam ortaklık
*standart şekilde yeniden tescil başvurusu;
*tüzük ve kuruluş anlaşmasına değişikliklerin ve ilavelerin yapılmasına dair ortaklığın genel kurul kararı veya karar özeti mühürlenip ibraz edilecek;
*ortaklığın genel kurulu tarafından onaylanan ve ilaveler ve değişiklikler yapılan tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere noter tasdikli 3 nüshası. Bunun yanı sıra değişiklikler ve ilaveler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle tüzüğün düzenlenmesi yoluyla veya değişiklik ve ilavelerin önceki tüzüğe ek olarak düzenlenmesi.
*ortaklığın tüm kurucuları tarafından imzalanan, ilaveler ve değişiklikler yapılan kuruluş anlaşmasının Kazakça ve Rusça olmak üzere noter tasdikli 3 nüshası. Bunun yanı sıra ilaveler ve değişiklikler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle kuruluş anlaşmasının düzenlenmesi veya ilaveler ve değişikliklerin önceki kuruluş anlaşmasına ek olarak düzenlenmesi;
*Kuruluş evraklarının asılları;
*Tüzel kişinin devlet tescil (yeniden tescil belgesi) belgesinin aslı;
*İstatistik kartının aslı;
*Vergi mükellefiyet belgesinin aslı;
*Yeniden tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Sınırlı sorumlu ortaklık ve ilave sorumluluğu olan ortaklık
*standart şekilde yeniden tescil başvurusu;
*yetkili makamın tüzük ve kuruluş anlaşmasına değişikliklerin ve ilavelerin yapılmasına dair kararı veya karar özeti mühürlenip ibraz edilecek;
*genel kurul veya kurucu tarafından onaylanan ve ilaveler ve değişiklikler yapılan tüzüğün Kazakça ve Rusça olmak üzere noter tasdikli 3 nüshası. Bunun yanı sıra değişiklikler ve ilaveler iki şekilde düzenlenir: yeni metinle tüzüğün düzenlenmesi yoluyla veya değişiklik ve ilavelerin önceki tüzüğe ek olarak düzenlenmesi.
*Yüz veya daha fazla katılımcısı olan ortaklıklar hariç, ortaklıktan çıkma durumunda mülkiyet payının (kuruluş sermayesinde) devri veya çıkan katılımcının hakkının Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ve kuruluş evraklarına göre devrini doğrulayan doküman ibraz edilmektedir;
*Kuruluş evraklarının asılları;
*Tüzel kişinin devlet tescil (yeniden tescil belgesi) belgesinin aslı;
*İstatistik kartının aslı;
*Vergi mükellefiyet belgesinin aslı;
*Yeniden tescil harcının (7 600 tenge) ödendiğine dair alındı makbuzu veya ödeme emrinin kopyası;
*belgelerin üçüncü şahıs tarafından ibraz edilmesi durumunda vekaletname.


Küçük işletmelerin devlet tescili (yeniden tescili) ve onların şube ve temsilciliklerinin tescili (yeniden
tescili), gerekli evraklar eklenerek başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 3 iş gününden geç olmamak
kaydıyla yapılacaktır.
Diğer tüzel kişilerin devlet tescili (yeniden tescili) ve onların şube ve temsilciliklerin tescili (yeniden
tescili), gerekli evraklar eklenerek başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 iş gününden geç
olmamak kaydıyla yapılacaktır.
Siyasi partilerin devlet tescili (yeniden tescili) ve onların şube ve temsilciliklerinin tescili (yeniden
tescili), gerekli evraklar eklenerek başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 aydan geç olmamak
kaydıyla yapılacaktır.
Kayıt makamı, tüzel kişilerin kuruluş ve diğer dokümanların uygunluğunu kontrol ettikten sonra
devlet tescil belgesi veriyor, yeniden tescil olana yeniden tescil belgesini veriyor.
Şube ve temsilciliklere tescil belgesi veriliyor, yeniden tescili durumunda yeniden tescil belgesi
veriliyor.
Bankada hesabın açılması, sadece tüzel kişinin devlet tescil belgesi veya şube ve temsilciğin tescil
belgesinin ibraz edilmesi durumunda mümkündür.