Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın 7 Mart 2013 tarih ve 175 sayılı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan vekili'nin 5 Mart 2013 tarih ve 08-1-1-1/71 sayılı Ortak Emri ile onaylanmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti vizelerin düzenlenmesi, sürelerin uzatılması veya kısaltılmasına ilişkin KURALLAR 1. Genel Hükümler 1. "Kazakistan Cumhuriyeti vizelerin düzenlenmesi, sürelerin uzatılması veya kısaltılmasına ilişkin" işbu Kurallar (bundan sonra - Kurallar), 22 Temmuz 2011 tarihli "Nüfusun Göçü Hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (bundan sonra - Kanun), Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 27 Eylül 1999 tarih ve 217 sayılı Kararnamesiyle onaylanmış "Kazakistan Cumhuriyeti Konsolosluk Tüzüğü", "Kazakistan Cumhuriyeti'ne göçmenlerin giriş yapmaları, bulunmaları ile Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkış yapmalarına ilişkin Kurallar"ın onaylanması hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 21 Ocak 2012 tarih ve 148 sayılı
Kararı uyarınca hazırlanmış olup, yabancı uyruklu vatandaşlarına Kazakistan Cumhuriyeti vizelerinin düzenlenmesi, sürelerin uzatılması veya kısaltılması düzenini belirlemektedir. İşbu Kuralların hükümleri vatansız şahısları da kapsamaktadır. 2. İşbu Kurallarda aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:


1) vatansız şahıs - Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve başka bir devletin vatandaşı olduğuna dair kanıtı olmayan kişidir;
2) business-göçmen (business-immigrant) - Kanun uyarınca girişimcilik faaliyetinde bulunmak üzere ülkeye gelen göçmenlerdir;
3) eski vatandaş - Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti veya Kazakistan Cumhuriyeti'nde doğmuş veya daha önce vatandaşlığı bulunan ve sürekli olarak yurtdışında yaşayan kişidir;
4) vize referansı - Kazakistan'a gelmek isteyen yabancı uyruklu için Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (bundan sonra-KC DİB) nezdinde resmen düzenlenmiş davetiye;
5) seyahat kimliği - Kazakistan Cumhuriyeti'nin tanıdığı bir devlet veya uluslararası bir örgüt tarafından verilmiş ve Kazakistan Cumhuriyeti devlet sınırından geçiş yapmaya hak tanıyan pasaport veya başka bir belge;
6) göçmen (immigrant) - Kazakistan Cumhuriyeti'ne geçici olarak veya sürekli ikamet etmek üzere gelen yabancı uyruklu vatandaş veya vatansız şahıs;
7) giriş ve çıkış için izin (bundan sonra-vize) - Kazakistan Cumhuriyeti yetkili makamın göçmenin pasaportuna veya yerine geçerli olan belgeye konulan işarettir. Sözkonusu işaret Kazakistan'a giriş
yapmaya, ülke toprakları üzerinden seyahat etmeye, vize ile belirlenen süre, amaç ve koşullara göre Kazakistan'da bulunmaya ve çıkış yapmaya hak tanımaktadır;
8) Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilcilikleri (bundan sonra KC yurtdışı temsilcilikleri) - yurtdışında bulunan Kazakistan Cumhuriyeti diplomatik ve eşit temsilcilikleri ile konsolosluk temsilcilikleri;
9) başvuru - vize verilmesi için Kazakistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyi öngören kişi dahil olmak üzere tüzel veya gerçek kişinin yazılı başvurusu/dilekçesi;
10) Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatı - somut konuları çözmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı ve/veya Hükümet'in verdiği görevlere, KC yurtdışındaki temsilcilikleri, devlet organlar ile kuruluşların, Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar, uluslararası örgütler ve temsilciliklerin başvurularına istinaden Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdiği kararlar;
11) mevsimlik yabancı işçiler - İşveren tarafından en fazla bir yıl süreyle iklim veya hava şartlarına göre mevsimlik işler için getirilen göçmenler;
12) misyonerlik faaliyet - Kazakistan Cumhuriyeti'nde kayıtlı bulunan dini kuruluşlar adına yabancı uyruklular tarafından yürütülen ve Kazakistan sınırları dahilinde dinin yayılmasını amaçlayan dini faaliyettir;
13) teyit yazısı - davet eden tarafın yabancı uyruklu vatandaşı veya vatansız şahsı davet ettiğini teyit eden Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına muhatap gönderilen yazılı başvurusudur, sözkonusu yazı işbu Kuralların Ek-1'deki forma göre düzenlenir;
14) sürekli ikamet izni - Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli taleplere uymak kaydıyla, Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli ikamet etmeye hak tanıyan göçmenlere verilen belgedir;
15) Force Majeure (Mücbir Sebepler) - önceden öngörülmeyen ve olağanüstü haller sonucu (doğal afet, savaş vs.benzeri olaylar) meydana gelen ve engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan hallerdir;
16) uluslararası karşılıklılık ilkesi - iki devletin vatandaşlarına vize verilmesinde karşılıklı olarak eşit şartların sağlanması;
17) uluslararası örgüt - devletlerarası veya hükümetlerarası örgüt;
18) davet eden kişi - Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Kanun uyarınca aile birleşimi amacıyla aile üyelerinin Kazakistan'a gelmelerine yardım eden kişidir;
19) davet eden taraf - yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatansız şahıslara vize verilmesi için başvuruda bulunan Kazakistan Cumhuriyeti merkezi devlet organları, Eyalet (oblast) ile önemli şehirler ile başkent Valilikleri, Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar, uluslararası örgütler ve temsilcilikleri, gerçek kişiler ve Kazakistan Cumhuriyeti'nde kayıtlı tüzel kişiler (bundan sonra - tüzel kişiler) ;
20) yabancı - Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve başka bir devletin vatandaşı olduğunu kanıtlayan kişidir;
21) etnik Kazak (Kazak asıllı) - sürekli olarak yurtdışında yaşayan Kazak asıllı yabancı uyruklu vatandaş veya vatansız şahıs. 3. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar ile işbu Kurallardan farklı olarak başka kurallar belirlendiği takdirde, uluslararası anlaşmalardaki hükümler geçerli olacaktır.


4. Vizeler:
1) yurtdışında - Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilcilikleri tarafından;
2) Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde:
- Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı;
- Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı göç (migrasyon) polisi birimleri, Astana, Almatı ile Eyaletlerdeki İçişleri Departmanları tarafından verilmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti vizeleri vize referansına istinaden ve işbu Kuralların hükümlerine göre verilir. 5. Vize süresinin uzatılması Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından işbu Kurallar ile öngörülen düzene göre yapılır. 6. Vize referansın düzenlenmesi ve vize (kategorisi, giriş sayısı ve geçerlilik süresi) verilmesi ile ilgili kararların alınması sırasında yabancı uyruklu vatandaşın ülkesindeki ve vatansız şahsın sürekli olarak ikamet ettiği ülkedeki genel siyasi ve göç alanındaki durum dikkate alınmaktadır. 7. Vize belgelerin Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Komitesi (bundan sonra - KNB) tarafından onaylanması enformasyon sistemin kullanması aracılığıyla gerçekleştirilir.


Vizeleri imzalamaya yetkili görevliler:
1) Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile KC yurtdışındaki temsilcilikler yetkilileri;
2) Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yetkilileri. 9. Vizeleri imzalamaya yetkili kılınan Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile KC yurtdışındaki temsilcilikler yetkilileri ile Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yetkililerin imza örnekleri üçer nüsha olarak Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) Sınır Hizmeti'ne gönderilir. 10. Düzenlenen vizelerin kayıt işlemleri enformasyon sistemi aracılığıyla veya işbu Kuralların EK- 2'de kayıtlı forma göre Kazakistan Cumhuriyeti Vizeleri Kayıt Defterine kaydetmek yoluyla veya enformasyon sisteme kayıt edilen vizeler listesi basılarak Kayıt Defterine alınması yoluyla yapılır. Defter sayfaları numaralanmış ve dikilmiş şekilde olması, Dışişleri Bakanlığı, KC yurtdışı temsilcilikleri veya İçişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Komitesi enformasyon sisteminde düzenlenmekte olan, verilen ve onaylanmış vizeler ile ilgili ortak istatistik bilgi bankasını oluştururlar. 11. Vize etiketleri sıkı kayıt altında bulunan belgeler olup, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen siparişe göre basılır. Vize etiketlerin dağıtımı ve harcanması ile ilgili denetim Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. 12.Her ayın beşinci gününe kadar KC yurtdışındaki temsilcilikleri, verilen vizeler, konsolosluk harçlardan elde edilen para miktarları hakkında istatistik raporları işbu Kuralların EK-3'teki çizelgeye göre hazırlayarak Dışişleri Bakanlığına sunarlar. Astana, Almatı ve Eyaletlerdeki İçişleri Departmanlarına bağlı Göç Polisi Daireleri verilen vizeler, vizelerin geçerlilik süreleri, tahsil edilen devlet harçların miktarları, kullanılan vize etiketlerin sayılarını gösteren işbu Kuralların EK-4'teki çizelgeye göre hazırlanmış istatistik raporlarını İçişleri Bakanlığına sunarlar. Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı her üç aylık dönem bazında verilen vizeler, vize sürelerin uzatılması, tahsil edilen devlet harçların miktarları, kullanılan vize etiketlerin sayılarını gösteren işbu Kuralların EK-5'teki çizelgeye göre hazırlanmış istatistik raporlarını Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına gönderecektir. 2. Giriş sayısına göre vizeler, geçerlilik süreleri ve bulunma süreleri 13.Tek, çift, üç ve müteaddit giriş-çıkışlı vizeler uygulanmaktadır. 14. Tek giriş-çıkışlı vize, yabancı uyruklu vatandaş veya vatansız şahsın (bundan sonra - vize alıcısı) Kazakistan Cumhuriyeti'ne tek giriş ve Kazakistan Cumhuriyeti'nden tek çıkış yapma hakkı tanır. Çift, üç ve müteaddit giriş-çıkış vizeleri vize alıcısının Kazakistan'a iki, üç ve müteaddit giriş yapma ve vizenin geçerlilik süresi boyunca Kazakistan'dan çıkış yapma hakkı verir. Tek çıkışlı vizeler Kazakistan Cumhuriyeti'nden tek defa çıkış yapma hakkı verir. 15. Vize alıcıları, giriş sayısı, vize geçerlilik süresi ve Kazakistan'da bulunma süresi işbu Kuralların EK-6'ya göre belirlenir. 16. Uluslar arası karşılıklılık ilkesi kaydıyla vizeler işbu Kuralların EK-6'da belirlenen sürelerden daha uzun süre için verilebilir. 3. Vize türleri ve kategorileri 17. Vizeler türüne göre:
1) göçmen olmayan vize (non-immigrant visa);
2) göçmen vizesi (immigrant visa);
3) çıkış vizesi
olarak sınıflandırılır. 18. Göçmen olmayan vize (non-immigrant visa) türü vizelerin kategorileri şunlardır:
1) Diplomatik vize - «А1», «А2» и «А3»;
2) Hizmet vizesi - «В1», «В2» и «В3»;
3) Yatırımcı vizesi - «С1» и «С2»;
4) İş (Delovaya) vizesi - «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7» и «D8»;
5) Misyonerlik vize - «E1», «E2» и «E3»;
6) Turistik vize - «F1»;
7) Özel (Misafir) vizesi - «G1», «G2», «G3» и «G4»;
8) Transit vize - «H1». 19. Göçmen vizesi (immigrant visa) türü vizelerin kategorileri şunlardır:
1) Sürekli ikamet vizesi - «J1», «J2» и «J3»;
2) Aile birleşimi vizesi - «K1», «K2», «K3»;
3) Öğrenim amaçlı vize - «L1» и «L2»;
4) Çalışma amaçlı vize - «M1», «M2», «M3», «M4» и «M5»;
5) İnsani (nedenler) vizesi - «N1» и «N2». 20. Çıkış vizeleri şu şekilde belirlenmiştir: «P1», «P2»,
«P3», «P4», «P5», «P6», «P7» и «P8». 21. Vize türü ve kategorisi vize alıcısının Kazakistan 
Cumhuriyetinde bulunma amacına uygun olması gerekmektedir. Vize türü ve kategorilerin tarifi işbu
Kuralların EK-6'da verilmiştir. 4. Göçmen olmayan vize (non-immigrant visa) Paragraf 1. Diplomatik
vize 22. «А1» ve «А2» kategorili vizeler aşağıdakilere istinaden verilir:
1) vize referansı;
2) nota;
3) Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatı.
«А3» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş yabancı bir devletin diplomatik misyonu, konsolosluk temsilciliği, uluslararası örgüt veya temsilciliğinin Notasına (notada davet edilen kişinin atandığı görevi belirtilmesi, rotasyon nezdinde gelenler için ise hangi görevlinin yerine atandığını gösteren bilgilerin belirtilmesi koşuluyla) istinaden verilen vize referansı ile verilir. İşbu Kuralların EK-7'ye (Ülkeler Listesine) göre, «А1», «А2», «В1», «В2», «D1» ve «G1» kategorili
tek giriş-çıkış vizesi ile «F1» kategorisi tek ve çift giriş-çıkış vizelerin düzenlenmesi için vize referansı veya davet yazısını ibraz etmekten muaf tutulan ülkelerin listesinde yer alan ülkelerin vatandaşlarına «А1», «А2» kategorili tek giriş-çıkış vizeleri, başvuru üzerine davet yazısı ve vize referansı ibraz etmek gerekmeksizin işbu Kuralların taleplerine riayet etmek koşuluyla verilir. 23. «А1», «А2» и «А3» kategorili vizeler
1) Diplomatik statüsü Kazakistan tarafından kabul görmeyen kişi tarafından diplomatik pasaportun ibraz edildiği takdirde,
2) Diplomatik pasaporta sahip olmayıp, diplomatik torba taşıyan kişilere verilmez. Paragraf 2. Hizmet vizesi 24. Kazakistan Cumhuriyeti'ne hizmet/görev amaçlı gelecek vize alıcılarına «В1», «В2» ve «В3» kategorili vizeler verilir. 25. «В1» ve «В2» kategorili vizeler aşağıdakilere istinaden verilir:
1) vize referansı;
2) nota;
3) başvuru.
«В3» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş yabancı bir devletin diplomatik misyonu, konsolosluk temsilciliği, uluslararası örgüt veya temsilciliğinin Notasına (notada davet edilen kişinin atandığı görevi belirtilmesi, rotasyon nezdinde gelenler için ise hangi görevlinin yerine atandığını gösteren bilgilerin belirtilmesi koşuluyla) istinaden verilen vize referansı ile verilir. «В1», «В2» kategorili vizeler, Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarına başvuru üzerine
davet yazısı ve vize referansı ibraz etmek gerekmeksizin işbu Kuralların taleplerine riayet etmek koşuluyla verilir. Paragraf 3. Yatırımcı vizesi 26. Kazakistan Cumhuriyeti'ne yatırım faaliyet amacıyla gelecek vize alıcılarına «С1» ve «С2» kategorili vizeler verilir. 27. «С1» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti'nin yatırımlar alanında yetkili devlet makamının başvurusuna istinaden düzenlenmiş vize referansı ile verilir. 28. «С2» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
talimatına dayanarak davet yazısı gerekmeksizin veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin yatırımlar alanında yetkili devlet makamının başvurusu veya yabancı tüzel kişilerin başvuruları olması kaydıyla KC yurtdışındaki temsilcilikler yöneticilerinin gönderdikleri yazılarına istinaden üç iş günü içerisinde verilir. Paragraf 4. İş (business/delovaya) vizesi 29. Kazakistan Cumhuriyeti'ne iş/business amaçlı gelecek vize alıcılarına «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7», «D8» kategorili vizeler verilir.
30. «D1» kategorili vize, vize referansına, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı talimatı veya Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarının başvurularına istinaden verilir. «D1» kategorili tek giriş-çıkış vizesi, Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarına işbu Kuralların taleplerine riayet etmek koşuluyla davet yazısı ve vize referansı olmadan verilir. 31. «D2» kategorili vizeler, yabancı uyruklu vatandaşın Kazakistan'da bir yıl içinde 30 günden fazla devamlı kalması gerektiğini kanıtlayan belgelerin (anlaşma, sözleşme, kontratların Kazakça veya Rusça dilindeki noter tasdikli örnekleri) ibraz edilmesi kaydıyla, vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden verilir. 32. «D3» kategorili vizeler, yabancı uyruklu vatandaşın Kazakistan'a müteaddit giriş yapması gerektiğini kanıtlayan belgelerin (anlaşma, sözleşme, kontratların Kazakça veya Rusça dilindeki noter tasdikli örnekleri) ibraz edilmesi kaydıyla, vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden verilir. 33. «D4» kategorili vizeler, vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden verilir. 34. «D5», «D6», «D7» kategorili vizeler, vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden veya uluslararası karşılıklılık ilkesine dayanarak verilir. 35. «D8» kategorili vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın teyit yazısıyla düzenlenen vize referansına istinaden verilir. 36. «D4» ve «D5» kategorili vizeler ile Kazakistan'a gelecek vize alıcıları, aldıkları vizenin kategorisine uygun
ulaşım aracıyla Kazakistan'a giriş yapabilmektedirler. «D1», «D2», «D3» kategorili vizeler, Etnik Kazaklara (Kazak asıllı olduklarını teyit eden belgeleri ibraz ettikleri takdirde) davet mektubu, vize referansı ve «D2» ile «D3» kategorili vizeler için özel
koşullar aranmaksızın, başvuru üzerine işbu Kuralların taleplerine riayet etmek suretiyle verilir. Paragraf 5. Misyoner vizesi 37. Kazakistan Cumhuriyeti'ne misyonerlik faaliyette bulunmak üzere seyahat edecek vize alıcılarına «E1», «Е2» ve «E3» kategorili vizeler verilir. «E3» kategorili vize, vize referansı olmak ve «Е2» kategorili vizeye talip kişiler ile yakınlık derecesini teyit eden belgelerin ibraz etmek şartıyla ve düzenlenen «Е2» kategorili vize örneğinin ibraz edilmesiyle verilir.
Sözkonusu kategorideki vizenin geçerlilik süresi, «Е2» kategorili vizeye sahip esas aile üyenin vize süresini geçmemesi gerekmektedir. 38. «E1», «Е2» ve «E3» kategorili vizeler, dini faaliyetler alanlında devlet düzenlemeleri yapmaya yetkili makam tarafından onaylanmış davet mektubuna istinaden düzenlenen vize referansı ile verilir. 39. «E1», «Е2» ve «E3» kategorili vizeler, vize alıcısının vatandaşı olduğu ülkede veya sürekli ikamet ettiği ülkede bulunan KC yurtdışı temsilciliği tarafından, temsilciliğin bulunmaması durumunda – en yakın ülkede akredite edilmiş KC yurtdışı temsilciliği tarafından verilir. Paragraf 6. Turizm amaçlı (turistik) vize 40. Kazakistan Cumhuriyeti'ne turizm amaçlı seyahat edecek vize alıcılarına «F1» kategorili vize verilir. «F1» kategorili vizeler, turizm operatörlüğü veya turizm acenteciliği faaliyetleri yapan kişi tarafından vize alıcıların kabul edileceğini teyit eden belge olması koşuluyla veya Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşların başvurusuna dayanarak vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden verilir. Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkeler vatandaşlarına «F1» kategorili tek ve çift giriş-çıkış vizeleri, işbu Kuralların taleplerine riayet etmek suretiyle davet yazısı ve vize referansı aranmaksızın başvuru üzerine verilir. «F1» kategorili vizeler, Etnik Kazaklara (Kazak asıllı olduklarını teyit eden belgeleri ibraz ettikleri takdirde) davet mektubu ve vize referansı aranmaksızın başvuru üzerine işbu Kuralların taleplerine riayet etmek suretiyle verilir. Paragraf 7. Özel (misafir) vizesi 41. Kazakistan Cumhuriyeti'ne özel/şahsi amaçlı seyahat edecek vize alıcılarına «G1», «G2», «G3» ve «G4» kategorili vizeler verilir. 42. «G1» kategorili vizeler, aşağıdaki belgelerin birisine istinaden verilir:
1) Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar, uluslararası örgütler ve temsilciliklerin daveti üzerine düzenlenmiş KC Dışişleri Bakanlığı talimatı;
2) Etnik Kazakların - Kazak asıllı olduklarını teyit eden belgeleri ibraz ettikleri takdirde - ve aile üyelerinin başvuruları;
3) Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarının başvuruları;
4) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları, Kazakistan'da sürekli olarak ikamet eden yabancı uyruklu veya vatansız kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından onaylanmış davet mektupları;
5) Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde ıslah edici kurumlarda cezasını çekmekte olan kişileri ziyaret etmek amacıyla seyahat edecek vize alıcıları hakkında Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Ceza İnfaz Komitesi'nin kararına dayanarak düzenlenmiş KC Dışişleri Bakanlığı talimatı;
6) Kazakistan Cumhuriyeti'ne cenaze veya yakınların/akrabaların hastalığı nedeniyle - teyit eden gerekli belgelerin ibraz edilmesi suretiyle - Kazakistan'a seyahat edecek vize alıcılarının başvuruları;
7) Kazakistan Cumhuriyeti ile bağlantısı bulunduğunu (pasaportunda doğum yeri Kazakistan olduğunu gösteren kayıt veya Kazakistan Cumhuriyeti doğum belgesi, Kazakistan Cumhuriyetinde akrabasının defnedildiğini gösteren belge, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktığını veya kaybettiğini gösteren belge) teyit eden belgelerin ibraz edilmek suretiyle vize alıcıların başvuruları ;
8) Vize alıcıları olan eşleri, çocukları (evlat edinenler dahil) veya ebeveynler (veli, vasi) ile birlikte Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriş yapacak Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşların başvuruları. Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarına 30 gün süreyle «G1» kategorili tek giriş-çıkış vizeleri, davet yazısı ve vize referansı aranmaksızın işbu Kuralların taleplerine riayet etmek suretiyle başvuru üzerine verilir. «G1» kategorili vizeler Etnik Kazaklara (Kazak asıllı olduklarını teyit eden belgeleri ibraz ettikleri takdirde) davet yazısı ve vize referansı aranmaksızın işbu Kuralların taleplerine riayet etmek suretiyle başvuru üzerine verilir. 43. «G2» kategorili vizeler, aşağıdaki belgelerin birisine istinaden verilir:
1) Kazakistan Cumhuriyeti'ne tedavi, tıbbi muayene veya tıbbi konsültasyon amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti'ne seyahat edecek vize alıcıları hakkında Kazakistan'da bulunan ve esas faaliyeti tıbbi yardım olan sağlık kuruluşunun davet yazısına istinaden verilen vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatı;
2) Kazakistan'da bulunan ve yatılı tedavi görmesi ihtiyacı meydana gelen vize alıcıları hakkında sağlık kuruluşları tarafından yatılı tedavi görmesi gerektiğini teyit eden belgelerin olması kaydıyla davet eden taraf veya kişinin başvurusu;
3) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Kazakistan'da sürekli ikamet eden yabancı uyruklu olan ve yatılı olarak tedavi gören akrabalarına bakmak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti'ne seyahat edecek veya Kazakistan'da bulunan vize alıcıları hakkında sağlık kuruluşları tarafından verilen ve hastanın yatılı tedavi gördüğünü teyit eden belgelerin ibraz edilmesi suretiyle başvuru veya vize referansına istinaden;
4) işbu maddenin 1) ve 2) bentlerinde belirtilen kişilere refakat eden vize alıcıları hakkında işbu maddenin 1) ve 2) bentleri ile öngörülen durumu teyit eden belgeler. 44. «G3» kategorili vizeler, çocuk haklarını koruma alanında yetkili Kazakistan Cumhuriyeti makam tarafından düzenlenen başvuru olması kaydıyla vize referansına istinaden verili. 45. «G4» kategorili vizeler, Kazakistan'da sürekli olarak ikamet eden vize alıcıların Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan anne-babası (veli,
vasi)'nın dilekçelerine istinaden reşit olmayan kişilere verilir. Paragraf 8. Transit vize 46. Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden transit olarak geçecek vize alıcılarına «H1» kategorili vizeler verilir. «H1» kategorili vize, hedef ülkeye giriş yapmak için gerekli seyahat kimlikleri, vize ve hedef ülkeye giriş hakkı tanıyan diğer esasların mevcut olması halinde başvuru üzerine verilir. 47. Şahsi ulaşım aracıyla Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden komşu devletlere seyahat eden yabancı
uyruklu vatandaşa «H1» kategorili vize, işbu Kuralların 46.maddesinde kayıtlı belgelere istinaden ve bu kişinin sürücü belgesi ile ulaşım aracına ilişkin mülkiyet hakkını teyit eden belgelerin ibraz edilmesi koşuluyla verilir. 5. Göçmen vizesi (Immigrant visas) Paragraf 1. Sürekli ikamet 48. Kazakistan Cumhuriyeti'ne sürekli ikamet amacıyla seyahat edecek veya Kazakistan'da sürekli ikamet amacıyla bulunan vize alıcılarına «J1», «J2» ve «J3» kategorili vizeler verilir. 49. «J1» kategorili vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden veya işbu Kuralların EK-8'e (bundan sonra - Gerekli Belgeler Listesi) göre Kazakistan Cumhuriyeti vizesinin verilmesi için gerekli belgeler listesinde 7.maddede kayıtlı belgelere istinaden ve Kanunun 19.maddesi ile öngörülen ülkeye göç edecek oralman'lar (Kazak asıllı göçmenler/returnee) kotasına dahil edilmesi konusunda komisyonun olumlu kararı olması kaydıyla verilir. 50. «J2» kategorili vizeler, vize referansı, Dışişleri Bakanlığı talimatı veya Gerekli Belgeler Listesinin 8.maddesinde kayıtlı belgelere istinaden, İçişleri Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Komitesinden onay almak suretiyle verilir. 51. «J3» kategorili vizeler, Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkeler vatandaşları ve Etnik Kazakların (Kazak asıllı olduklarını teyit eden belgeleri ibraz ettikleri takdirde) Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli ikamet iznin verilmesine ilişkin başvuruları üzerine verilir. «J1» ve «J2» kategorili vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli ikamet iznin düzenlenmesi ve yabancı uyruklu ile vatansız kişiye Kazakistan'da sürekli ikamet tezkeresi belgesinin verilmesi için esas oluşturur. Paragraf 2. Aile birleşimi 52. Kazakistan Cumhuriyeti'ne aile birleşimi amacıyla seyahat edecek vize alıcılarına «K1», «K2» ve «K3» kategorili vizeler verilir. 53. «K1» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden veya Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca onaylanmış Kazakistan'da sürekli ikamet eden Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının davetine istinaden verilir. 54. «K2» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden veya Etnik Kazak olan veya daha önce Kazakistan vatandaşlığı bulunan ve Kazakistan'da geçici ikamet izni alan (en az iki yıllık) yabancı uyruklu ve vatansız şahısların Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca onaylanmış davetine istinaden verilir. 55. «K3» kategorili vize, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden veya Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli olarak ikamet eden yabancı uyruklu ve vatansız şahsın, iş göçmeni (business-immigrant) olan kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca onaylanmış davetine istinaden verilir. 56. Davet eden kişiler olarak aşağıdakiler sayılır:
1) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları;
2) Etnik Kazak olan veya daha önce Kazakistan vatandaşlığı bulunan ve Kazakistan'da geçici olarakikamet eden kişiler;
3) Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli olarak ikamet eden göçmenler ve iş göçmenleri (businessimmigrant). Aile birleşimi amacıyla davet eden kişiler, vize alıcıları olan aile üyelerinin Kazakistan'a giriş yapmaları için başvurularını Kanun hükümlerine uygun olarak yapacaklar. Paragraf 3. Öğrenim amaçlı vize 57. Kazakistan Cumhuriyeti'ne öğrenim amaçlı seyahat edecek vize alıcılarına «L1» ve «L2» kategorili vizeler verilir. 58. «L1» ve «L2» kategorili vizeler, vize referansı veya Dışişleri
Bakanlığı talimatına istinaden Kazakistan Cumhuriyeti eğitim kuruluşu veya eğitim alanında yetkili Kazakistan Cumhuriyeti makamının başvurusu olmak suretiyle verilir. Paragraf 4. Çalışma amaçlı vizeler 59.Kazakistan Cumhuriyeti'ne çalışma amaçlı seyahat edecek vize alıcılarına «M1», «M2», «M3», «M4» ve «M5» kategorili vizeler verilir. 60. «M1» kategorili vize,
1) yabancı işçiye çalışmak için verilmiş çalışma izni veya işverene yabancı işgücünü çekmeye verilmiş çalışma iznine istinaden düzenlenmiş vize referansına dayanarak vize alıcısına;
2) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma uyarınca, çalışmak veya yabancı işgücünü çekmek için iznin alınmasına tabi tutulmayan ve Kazakistan'a çalışmak amacıyla seyahat edecek vize alıcılarına v e r i l i r. 61. «M2» kategorili vize, tüzel kişinin teyit yazısı ile «M1» kategorili vize için başvuru yapan kişilerle yakınlık derecesini teyit eden belgeler ile düzenlenen «M1» kategorili vizenin fotokopisine istinaden vize referansı olduğu takdirde verilir. Bu kategorideki vizenin geçerlilik süresi, «M1» kategorili vizeye sahip olan esas aile üyesine verilen visenin geçerlilik süresini geçemez. 62. «M3» kategorili vize, vize referansına istinaden verilir. 63. «M4» kategorili vize, işbu Kuralların EK-1'deki forma göre Kazakistan Cumhuriyeti başkent, önemli şehir ve eyaletlerdeki yerel icra organların teyit yazılarına istinaden düzenlenmiş vize referansı olduğu takdirde verilir. «М4» kategorili vize için başvuran kişilere, vizeleri KC Dışişleri Bakanlığı ile yurtdışındaki temsilcilikleri tarafından verilir. Kazakistan ile vize muafiyeti anlaşmaları bulunan ülkelerden gelenler dahil olmak üzere, Etnik Kazaklar olan iş göçmenler için giriş vizeleri ile geçici ikamet izinleri üç yıla kadar süreyle verilebilir. 64. «M5» kategorili vize, tüzel kişinin teyit yazısına istinaden ve yabancı işçiye verilen çalışma izni veya yabancı işgücünü çekmeye işverene verilen çalışma izni süresince düzenlenen vize referansı olduğu takdirde verilir. 65. Bölgesel Finans Merkezi Almatı'da (BFMA) çalışma faaliyetinde bulunmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti'ne gelen yabancı işçilere vize, Almatı Uluslararası Havalimanına gelişleri sırasında, sözkonusu Merkezin faaliyetleri düzenlemeye yetkili makamın teyit yazısına
istinaden düzenlenmiş vize referansı ile verilir. Paragraf 5. İnsani (nedenler) vizesi 66. Kazakistan Cumhuriyeti'ne insani (humanitarian) nedenlerle seyahat edecek veya Kazakistan'da bulunan vize alıcılarına «N1» ve «N2» kategorili vizeler verilir. 67. «N1» ve «N2» kategorili vizeler, vize referansına istinaden ve Kazakistan'da akredite edilmiş uluslararası örgüt temsilciliğin veya bulunduğu ülkede (yürürlükteki mevzuata uygun olarak) resmen kayıtlı yabancı hükümet dışı sivil toplum örgütü (vakfı) 'nın başvurusu olmak kaydıyla verilir. 6. Çıkış vizesi 68. Kazakistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmaları başka bir şey öngörmediği takdirde, Kazakistan'dan çıkış yapmak için «P1», «P2», «P3», «P4», «P5», «P6», «P7» vev«P8» kategorili tek çıkış vizeleri verilir. 69. «P1» kategorili vizeler, içişleri makamların iznine istinaden verilir. 70. «P2» kategorili vizeler, başvuru veya ülkesine dönmek üzere seyahat sertifikası veya diğer kimlik belgesine istinaden, Kazakistan'a giriş yaptığını ve içişleri makamlarında kaydı bulunduğunu teyit eden bilgilerin olmak şartıyla verilir. 71. «P3» kategorili vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti'nde daha fazla bulunması için esas olmadığına dair içişleri makamların görüşüne istinaden verilir. Kazakistan Cumhuriyeti'nde bulunma süresinin kısaltılması, mevcut vize iptal edilerek ve çıkış vizesi düzenlemek yoluyla gerçekleştirilir. 72. «P4» kategorili vizeler, mahkeme kararları ile Kazakistan Cumhuriyeti'nde daha fazla bulunması için esas
olmadığına dair içişleri makamların görüşüne istinaden verilir. 73. «P5» kategorili vizeler, idari veya cezai sorumluluğa çekilmesini gerektirmeyen durumlarda, Kazakistan Cumhuriyeti'nde daha fazla bulunması için esas olmadığına dair içişleri makamların görüşüne istinaden verilir. 74. «P6» kategorili vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Ceza İnfaz Komitesi'nin başvurusuna istinaden verilir. 75. «P7» kategorili vizeler, mücbir sebepler durumunun meydana geldiğini teyit
eden belgeler, vize süresi veya vize muafiyeti süresi dolmadan Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkış yapmasını engelleyen uçuşun, tren veya diğer ulaşım aracının kalkışının ertelenmesi veya iptal edilmesini teyit eden belgelere istinaden verilir. 76. «P8» kategorili vizeler, cezai kovuşturma organı tarafından dilekçenin kaydedildiğine dair verilen belgenin ibraz edilmesi kaydıyla başvuruya istinaden verilir. 7. Vize yerine geçerli belgeler 77. Vize yerine geçerli belgeler olarak aşağıdaki belgeler sayılmaktadır:
1) KC Dışişleri Bakanlığı tarafından Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş diplomatik misyon, uluslararası örgüt ve/veya temsilciliği şefleri ve mensuplarına, konsolosluk temsilcilikler personeli ve aile üyelerine düzenlenmiş akreditasyon kimlik kartları;
2) Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu vatandaş adına düzenlenmiş Kazakistan Cumhuriyeti'nde sürekli ikamet izni (vid na jitelstvo);
3) Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş vatansız şahıs kimliği;
4) yabancı uyruklu vatandaşın Kazakistan Cumhuriyeti'nden sınırdışı edildiğine dair mahkeme kararı, seyahat kimliğinde sınırdışı edildiğine dair kaşe olması kaydıyla;
5) Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen mülteci kimliği;
6) Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sığınma arayan şahıs belgesi. 8. Grup vizeleri 78. Grup vizesi, yabancılar grubunun Kazakistan Cumhuriyeti'ne organize şekilde giriş-çıkış veya Kazakistan Cumhuriyeti'ni transit geçmesi durumunda verilmektedir. 79. Bu tür vizenin verilmesi için zorunlu şart, grup üyelerinin Kazakistan Cumhuriyeti'ne girişte ve Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkışta sınır kapısına aynı anda gelmesi ve geçmesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 
herhangi bir noktasında grup ile birlikte bulunmaları ve ülke içinde grupla birlikte hareket etmeleridir. 80. Grup vizeler işbu Kuralların EK-9'a göre alfabetik sıraya göre hazırlanan isim listeleri şeklinde düzenlenmektedir. Bu işlem sırasında vize ayrı bir kâğıda yapıştırılmaktadır. «паспортты №/passport №» sütununda "grup" diye, «осымша мліметтер/additionali nformation» sütununda ise listeye göre giriş (çıkış) yapacak kişilerin sayısı belirtilmektedir. (Örneğin, "25 kişilik liste ektedir")
Vizenin işlendiği kağıdın alt kısmında:
"İşbu Vize, ekteki listede (______ soyadı ile başlayan ve _______soyadı ile biten) gösterilen her kişi tarafından kontrol kapısında, pasaport veya Kazakistan Cumhuriyeti devlet sınırından geçme hakkını veren kimliğini teyit eden fotoğraflı diğer bir belgeyi ibraz ettiğinde geçerlidir" notu düşülecektir. Vizenin işlendiği kağıt, isim listesi ile birlikte üst sol köşesi bükülerek dikilmekte ve bu köşe vizeyi veren KC Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki temsilciliği, KC İçişleri Bakanlığı'nın mührü ile tasdik
edilmektedir. Vizeyi veren konsolosluk memuru (KC İçişleri Bakanlığı memuru), listenin alt kısmını imzalar, imzası KC Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki temsilciliği, KC İçişleri Bakanlığı'nın mührü ile tasdik edilmektedir. Vizenin yapıştırıldığı liste tek nüsha olarak hazırlanmakta, aslı grup yöneticisine verilmekte, bir örneği Kazakistan Cumhuriyeti'ne girişte (çıkışta) sınır kapısında bırakılmakta, diğer örneği vizeyi veren yurtdışındaki temsilciliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda veya KC İçişleri Bakanlığı'nda kalacaktır. Listelerde düzeltme ve ilavelerin yapılmasına izin verilmemektedir. 9. Vize referansın düzenlenmesi 81. Vize alıcılarını davet etmek için, Kazakistan Cumhuriyeti devlet makamları, Kazakistan Cumhuriyeti'ne akredite edilmiş yabancı devletlerin diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri, uluslararası örgütler veya temsilcilikleri Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına teyit yazını ibraz etmek yoluyla vize referansı düzenlemektedir. 82. Davet eden taraf, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına teyit yazısı ile birlikte işbu Kuralların EK-10'da kayıtlı belgeleri sunar. Davet eden taraf, vize referansını düzenlemek için gerekli belgeleri Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına enformasyon sistemi kullanarak da gönderebilmektedir. 83. Teyit yazısı, Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriş tarihinden en az iki hafta öncesinden sunulması gerekmektedir. 84. Teyit yazısı üç orijinal nüsha olarak hazırlanır, iki nüshası Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına teslim edilir, üçüncü nüshası ise vize alıcılarına vize referansı olarak gönderilir. İki veya daha fazla kişi davet edildiği takdirde, davet edilen kişiler hakkında bilgiler elektronik ortamda sunulur ve işbu Kuralların EK-11'e göre düzenlenmelidir. 85. Vize referansını düzenlemek için KC Dışişleri Bakanlığına sunulan ve hatalı bilgiler içeren belgeler işleme alınmaz ve davet eden tarafça düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar KC Dışişleri Bakanlığına sunulmalıdır. 86. Vize
referansın düzenlenmesi süresi en fazla 5 mesai günüdür. İbraz edilen vize evrakların (ilave belgelerin) daha detaylı incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde, sözkonusu belgeler onaylanmasını teminen Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB)'ne gönderilir. Bu durumda bahsekonu süre, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB)'nin olumlu onayı alınmasına kadar uzatılır. 87. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sunulan belgelerin
incelenmesi sonucuna göre, işbu Kuralların hükümlerinden hareketle, vize referansının düzenlenmesi, vize geçerlilik süresi, bulunma süresi ile yabancı uyruklunun vizeyi alacağı yer konusunda veya vize referansın düzenlenmesinin reddedilmesi konusunda karar alır. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriş yapmaları konusunda tahdit/kısıtlamaya tabi olan kişilere vize referansın düzenlenmesini sebebini belirtmeden reddedebilir. 88. Davet eden taraf, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile öngörülen hak ve sorumlulukların yabancılara zamanlıca anlatmak açısından taahhüt üstlenir. Daha önce yabancıların hukuki statüsüne ilişkin ve göç mevzuatına davet edilen yabancılar tarafından riayet edilmesini defalarca sağlamayan gerçek ve tüzel kişilerin Kazakistan'a vize alıcıların davet edilmesine ilişkin başvuruları kabul edilmemektedir. 10. Vize işlemleri 89. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bütün kategorilerdeki vizeleri, sahtekârlığa karşı koruyucu özellikleri olan, kendiliğinden yapışkan özel kâğıttan hazırlanmaktadır. Vize etiketi, vizenin kendisinden (aslı) ve aynı sıra numarasına sahip koçanından ibarettir. Doldurulmuş vize, yabancının pasaportuna veya grup vizesi listesine yapıştırılmakta, vize etiketinin koçanı ise, vize anket formunun arka tarafında belirlenmiş yere yapıştırılmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti vizesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:
1) vizeyi veren makamın kodu;
2) giriş sayısına göre vize türü;
3) vize kategorisi ve Kazakistan'da bulunma süresi;
4) vizenin veriliş tarihi;
5) vize alıcısının adı-soyadı, baba adı (kullandığı takdirde);
6) Kazakistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırından geçme hakkını tanıyan seyahat kimliği numarası;
7) vize süresinin başlangıç tarihi;
8) vize süresinin bitiş tarihi;
9) davet eden gerçek kişinin adı-soyadı-baba adı veya davet eden tüzel kişinin tam adı;
10) ek bilgi;
11) konsolosluk harcı veya devlet harcının ödendiğine dair bilgi;
12) refakat eden şahıslar hakkında bilgi;
13) vizeyi veren memurun soyadı.
Yukarıdaki bilgiler işbu Kuralların EK-12'ye göre doldurulur. 90. Vizede düzeltmeler yapılamaz. Düzeltme yapılmış vize geçersiz sayılmaktadır. 91. Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde «G2», «J3» ve «L1» kategorili vizeler hariç, bir kategorideki vize başka bir kategoriye değiştirilemez. 92. Vize alıcıları seyahat kimliğini ibraz ettiklerinde asıl olduğu ve sahibine ait olduğundan şüphe edilmediği takdirde vize verilir. Seyahat kimliğinde en az iki boş sayfası olmalıdır. 93. Vizenin düzenlenmesi için Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki temsilciliğine Gerekli Belgeler Listesinde kayıtlı belgeler, Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına ise işbu Kuralların EK-13'te kayıtlı belgeler sunulmalıdır. İbraz edilen bilgilerin somutlaştırılması ve teyit edilmesini teminen konsolosluk görevlinin talebi üzerine vizenin düzenlenmesi için gerekli İlave Belgeler Listesinde (işbu Kuralların EK-14'e göre) kayıtlı belgelerden birisi veya birden fazlası ilave olarak ibraz edilmelidir.
Buna ilaveten, başvurunun incelenmesi sırasında vize alıcısı Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilciliğin yetkili görevlisi tarafından mülakat için çağırılır. 94. Vize süresi, seyahat kimliğin geçerlilik süresinin bitiş tarihine en az 3 ay kala bitecek olmalıdır (pasaport süresi vize bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir). 95. Seyahat kimliğinde öngörülmemiş silinti ve düzeltmelerin, mühürlenmemiş fotoğraf ve kopmuş sayfaların tespit edilmesi durumunda bu tür kimlik sahiplerine vize verilmemektedir. Geçersiz veya sahte belgelerin ibraz edilmesinden dolayı vize verilmesi reddedildiği takdirde, Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilcilikleri ve KC İçişleri Bakanlığı bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendirmektedirler. 96. Vize anket formu el yazısıyla okunaklı şekilde veya teknik araçların kullanımıyla KC yurtdışındaki temsilciliğinin bulunduğu ülkenin devlet dilinde veya Kazakça veya İngilizce olarak işbu Kuralların EK-15'teki vize anket formuna göre doldurulur. Vize anket formunda kayıtlı sorulara cevaplar etraflı (tam) olması gerekmektedir. Vize anket formu vize alıcısı tarafından şahsen imzalanır. (Anketteki) resim 3,5x4,5 cm büyüklüğünde (siyah-beyaz veya renkli, önden çekilmiş, gözlüksüz ve başlıksız/şapkasız, başlık etnik veya dini niteliğinin zorunlu bir işareti olan kişiler hariç ve bu kişinin seyahat kimliğindeki resimde aynı başlık olması koşuluyla) olması gerekmektedir. 11. Vizeleri verme düzeni 97. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile yurtdışındaki temsilcilikleri çıkış vizesi hariç, tüm kategorilerdeki ilk vizeleri vermektedir. 98. Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde vizeler:
1) çıkış vizesi hariç, tüm kategorilerdeki ilk vizeleri KC Dışişleri Bakanlığı tarafından;
2) İşbu Kuralların 43.maddesinin 2), 3) ve 4) bentlerinde belirtilen şahıslara «G2» kategorili vizeler, Kazakistan'a geçici olarak gelen ve Kazakistan Cumhuriyeti eğitim kuruluşlarına eğitim amaçlı kabul edilen Etnik Kazaklara - «G4», «J3», «L1» kategorili vizeleri ile tüm kategorideki çıkış vizeleri KC İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. 99. Vize referansında belirlenen vizenin alınacağı yer değiştiği takdirde, vize başvurunun yapıldığı yerdeki yurtdışındaki temsilciliği tarafından KC Dışişleri
Bakanlığının onayı alınmak suretiyle verilmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinin bulunmadığı ülkelerin vatandaşlarına vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası havalimanlarında bulunan KC Dışişleri Bakanlığı konsolosluk
noktalarında vize referansı veya Dışişleri Bakanlığı talimatına istinaden verilir. 100. Yabancının Kazakistan Cumhuriyeti'ne girişini engelleyen sebepler meydana gelmesi halinde, vize referansı olsa dahi vizeler verilmez, düzenlenen vize de Kazakistan Cumhuriyeti'ne giriş yapmak için bir esas teşkil etmemektedir. 101. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) birimleri, vize verilmesine ilişkin onayını üç gün içerisinde sağlarlar. Çıkış vizeleri ile «J3» kategorideki vizeler hariç, KNB onayı olmadan vizeler verilmez. Gerekli görüldüğü takdirde, vizenin verilmesine ilişkin esasların daha detaylı incelenmesini teminen bu süre 7 güne kadar uzatılabilir. 102. İşbu Kuralların 8.maddesinde kayıtlı görevliler başvuru incelemesi sırasında:
1) davet eden tarafı, daha evvel davet edilen yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti'nin göç mevzuatına riayet edilmesini sağlamamış tüzel ve gerçek kişiler listesine göre kontrol eder;
2) vize anketi sorularına verilen cevapları, seyahat kimliği bilgileri veya yabancı ile mülakatta veya diğer kaynaklardan alınan bilgilerle karşılaştırır;
3) seyahat kimliğin, Kazakistan Cumhuriyeti'ni ziyaret ettikten sonra daimi ikamet ettiği ülkeye dönüş veya başka bir ülkeye gitme hakkını tanıdığını tespit eder. 103. Başvurunun incelemesi sırasında konsolosluk görevlisi, vatandaşı olduğu devlette veya sürekli olarak ikamet ettikleri ülkede siyasi ve göç durumun istikrarsız olması halinde yabancı uyruklu vatandaşlar ile mutlaka mülakat gerçekleştirmelidir. 104. Başvuru incelemesi sonucu yetkililer tarafından vizenin verilmesi, geçerlilik
süresi ile bulunma süresi veya vize verilmesinin reddedilmesi konusunda karar alınır. 105. «J1» ile «J2» kategorideki vizeler hariç, vize işlemleri süresi 5 mesai gününü aşmamalıdır. Uluslararası karşılıklılık ilkesine istinaden vize işlemleri belirtilen süreden daha uzun zaman sürebilir. Vize işlemleri için ibraz edilen belgelerin daha detaylı incelenmesi veya ilave belgelerin sunulmasını teminen sözkonusu süre 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. 106. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı ile yurtdışındaki temsilcilikler, Kazakistan'a giriş yapmak için kısıtlamaya tabi olan yabancılara sebebini açıklamadan vize başvurusunu reddederler. Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilcilikler, vize verilmesini reddettikleri takdirde, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı sebebini belirterek bilgilendirir. 107. Vizeler, Kazakistan Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile aksi durum öngörülmediği takdirde, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca konsolosluk harcı veya devlet harcı ödendikten sonra verilir. Kazakistan Cumhuriyeti "Vergiler ve bütçeye diğer zorunlu ödemeler hakkında Kanunu" (Vergi Kanunu) uyarınca, tahsil edilen konsolosluk harç miktarları iade edilemez. 108. Yabancı uyruklunun seyahat kimliğinde kullanmamış veya süresi bitmemiş vize olması halinde, önceki vize iptal edilmek koşuluyla yeni vize verilir. 109. Kazakistan Cumhuriyeti'nin tanımadığı bir devletin seyahat kimliği ibraz eden kişiye vize verilmesi halinde, vize ayrı bir kağıda yapıştırılır, vize alıcısı Kazakistan'dan çıkış yaptığı sırada bu kağıt KNB Sınır Hizmeti görevlileri tarafından daha sonra KC Dışişleri Bakanlığına gönderilmek üzere alıkonulur. 110. Ülkeler Listesinde kayıtlı ülkelerin vatandaşlarının seyahat kimliklerinin kayıt işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti devlet sınırlarını geçiş (pasaport kontrol)noktalarında gerçekleştirilir. 12. Vize reddi gerekçeleri 111. Aşağıdaki durumlarda vize alıcısına vize
verilmesi reddedilebilir: 

1) Ulusal güvenliği, asayişi ve /veya halkın sağlığını korumak amacıyla;
2) Yabancının hareketleri anayasal yapıyı şiddet kullanarak değiştirmeye yönelik olması halinde;
3) Yabancı Kazakistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı çıkıyor, birlik beraberliği ve toprak bütünlüğünü bozma çağrısında bulunduğu takdirde;
4) Yabancı devletlerarası, milletlerarası ve dini düşmanlığı kışkırtmaya yönelik teşebbüste bulunması halinde;
5) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer kişilerin yasal hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla;
6) Yabancının Kazakistan Cumhuriyeti'nde daha önce bulunduğu sürede Kazakistan Cumhuriyeti'nin yabancıların hukuku statüsüne ilişkin mevzuatı ihlal ettiğine dair vakalar tespit edildiği takdirde;
7) Ülkeye giriş talebini içeren başvuru sırasında yabancı kendisine ait yanlış bilgileri bildirdiği veya işbu Kurallarla öngörülen belgeleri tam olarak sunmadığı takdirde;
8) Yabancı terör faaliyetlerden dolayı yargılandığı veya mahkeme kararıyla çok tehlikeli sabıkalı olarak kabul edildiği takdirde;
9) Yabancı Kazakistan Cumhuriyeti'nde bulunma veya çıkış için gerekli parasal kaynaklara sahip olduğunu teyit etmediği takdirde, Kazakistan'a dönen Kazak asıllılar (oralmanlar), Kazakistan Cumhuriyeti'nde veya Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde doğan veya daha evvel vatandaşlığında bulunan kişiler ve onların aile fertleri hariç;
10) Vize alınması için işbu Kurallar ile öngörülen şartların yerine getirmediği takdirde. 112. Vize verilmesinin reddedilmesi sebepleri başvuru sahibine açıklanmaz. Kazakistan Cumhuriyeti yurtdışındaki temsilcilikleri, vize verilmesini reddettikleri takdirde, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı sebebini belirterek bilgilendirir. 113. Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti'nden sınırdışı edilen kişilerin sınırdışı edildiğine dair mahkeme kararının alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde
Kazakistan'a giriş yapmalarına izin verilmez. 114. Vize alıcısının Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkış vizesi verilmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedilir:
1) cezai sorumluluğa çekilmesi için esas bulunması halinde - cezai dosya ile ilgili sürecin tamamlanmasına kadar;
2) işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği takdirde - cezasını çekmesine veya cezadan muaf tutulmasına kadar;
3) mahkeme kararı ile kendisine yüklenen taahhütlerin yerine getirmekten kaçındığı takdirde - taahhütleri yerine getirinceye kadar. 115. Vize alıcısının Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkışı, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının, diğer gerçek ve tüzel kişilerin önemli menfaatleri ile ilgili olan mülki yükümlülüklerini yerine getirmesine kadar ertelenebilir. 13. Vizeleri uzatma düzeni 116. Vize geçerlilik süresi, işbu Kuralların 118.maddesinde belirtilen belgelerin ibraz edilmesine istinaden ve Kazakistan'da bulunma süresinin uzatılması gerektiğini teyit eden belgeler mevcut olması halinde veya mücbir sebeplerden dolayı 5 (beş) iş günü içerisinde uzatılabilmektedir. 117. Vize geçerlilik süresi, «осымша мліметтер/additional
information» paragrafında süresi sona ermiş vizenin numarası belirtilerek aynı kategoriden vize verilmek suretiyle uzatılmaktadır (örneğin: 1140610729 no.lu vizenin uzatılması ). 118. KC Dışişleri Bakanlığı aşağıdaki kategori vizeleri uzatmaktadır:
1) «А1», «А2», «В1», «В2» - Kazakistan Cumhuriyeti devlet kurumları, Kazakistan'a akredite edilmiş yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları, uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin daveti üzerine Kazakistan Cumhuriyeti'ne gelen kişilere - bu kurumların yazılı başvurularına istinaden. Vize geçerlilik süresi 1 yıla kadar uzatılabilir;
2) «С1» ve «С2» - Yatırım alanında yetkili Kazakistan Cumhuriyeti makamının yazısına istinaden. Vize geçerlilik süresi 1 yıla kadar uzatılabilir;
3) «D1», «D2», «D3» - Kazakistan Cumhuriyeti devlet kurumları, Kazakistan'a akredite edilmiş yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları, uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin daveti üzerine Kazakistan Cumhuriyeti'ne gelen kişilere - bu kurumların yazılı başvurularına istinaden. Vize geçerlilik süresi 180 güne kadar uzatılabilir. 119. KC İçişleri Bakanlığı aşağıdaki kategori vizeleri uzatmaktadır:
1) «E1», «E2» ve «E3» - Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dahilinde kayıtlı dini kuruluşun dini faaliyetler alanında devlet düzenlemeleri yapmaya yetkili makam tarafından onaylanmış yazılı başvurusuna istinaden. Vize geçerlilik süresi 180 güne kadar uzatılabilir;
2) «D8» - Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın yazılı başvurusuna istinaden. Vize geçerlilik süresi 1 yıla kadar uzatılabilir;
3) «K1», «K2», «K3» - davet eden tarafın yazılı başvurusuna istinaden Kanun ile belirlenmiş süre kadar ;
4) «L1» - eğitim alanında yetkili makamın veya Kazakistan'da kayıtlı bulunan eğitim kurumun yazılı başvurusuna istinaden. Vize geçerlilik süresi 1 yıla kadar uzatılabilir;
5) «M1» - daha önce ilk vizeyi almak için vize referansını alan ve istihdam için veya yabancı işgücünü çekmek için çalışma iznini alan (böyle bir izin 13 Ocak 2012 tarih ve 45 sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kararı uyarınca gerekli olduğu durumda) davet eden tarafın yazılı başvurusuna istinaden. «M1» kategorili vizenin geçerlilik süresi çalışma iznin geçerlilik süresince