Kazakistan Cumhuriyetinde yerleşik olan tüzel kişiler ve onların münferit bölümleri (şube ve temsilcilikler) için:
* Hesap açma dilekçesi;
* Tüzüğün noter tasdikli kopyası (münferit bölümler için – iç yönetmelik);
* Yetkili makam tarafından verilen ve devlet tescilinin (yeniden tescilin) yapıldığını doğrulayan standart belgenin kopyası;
* İstatistik kartının kopyası;
* Birinci yöneticiye, muhasebe müdürüne banka hesabını kullanma yetkisini veren dokümanlar (kurucular toplantısı, yönetim kurulu toplantısı protokolü, emir)
* Vergi Dairesi tarafından verilen müşterinin vergi kaydı yapıldığına dair dokümanın kopyası (KC Vergi Mükellefiyet Belgesi kopyası);
* Yerleşik olan tüzel kişilerin şube ve temsilcilikleri için – KC’de yerleşik olan tüzel kişi tarafından şube veya temsilciliğin yöneticisine verilen vekâletnamenin kopyası;
* İmza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümanın noter tasdikli 3 nüshası;
* Banka hesap işlemleri yapıldığında (banka hesabındaki paranın kullanımı) imza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümana uygun olarak ödeme dokümanları imzalamaya yetkisi olan şahsın (-ların) kimliğini ispat eden dokümanın (-ların) kopyası.
 

Kazakistan Cumhuriyeti’nde yerleşik olmayan tüzel kişiler ve onların münferit bölümleri (şube ve temsilcilikleri) için:
* Hesap açma dilekçesi;
* Vergi Dairesi tarafından verilen ve müşterinin Kazakistan Cumhuriyeti’nde vergi kaydının yapıldığını doğrulayan dokümanın kopyası (KC Vergi Mükellefiyet Belgesi);
* İmza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümanın noter tasdikli 3 nüshası;
*Yerleşik olmayan tüzel kişilerin şube ve temsilcilikleri için:
* İstatistik kartın kopyası;
*Yetkili makam tarafından verilen ve devlet tescilinin (yeniden tescilin) yapıldığını doğrulayan standart belgenin kopyası;
* Noter tarafından tasdik edilen ve Kazak ve/veya Rus dillerinde düzenlenen aşağıdaki dokümanlar:
* İlgili şube veya temsilciliğin iç yönetmeliğinin kopyası;
* Yerleşik olmayan tüzel kişi tarafından şube veya temsilciliğin yöneticisine verilen vekâletnamenin kopyası;
* Yerleşik olmayan tüzel kişiyi tescil eden kurum, tescil numarası, tescil tarihi ve yeri hakkında bilgileri içeren ve belirlenen şekilde tasdik edilen Kazak veya Rus dillerine tercüme edilen (oluşturulması özel tescili gerektirmeyen kuruluşlar hariç), gerekirse KC mevzuatı veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaya göre onaylanan ticaret sicilinden belge veya benzer nitelikteki başka bir doküman.
* Birinci yönetici ve/veya başka yetkili bir kişiye, muhasebe müdürüne ve/veya başka yetkili bir kişiye banka hesabı kullanma yetkisi veren dokümanların kopyası (kurucular toplantısı kararı, kurucu kararı, yönetim kurulu kararı, emir);
* Banka hesap işlemleri yapıldığında (banka hesabındaki paraların kullanımı) imza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümana uygun olarak ödeme dokümanı (-ları) imzalamaya yetkili olan şahısın (-ların) kimliğini ispat eden dokümanın (-ların) kopyası.


Serbest meslek sahipleri ve çiftçileri için:
* Hesap açma dilekçesi;
* Yetkili makam tarafından verilen devlet tescilin veya yeniden tescilin yapıldığına dair standart dokümanın kopyası;
* Vergi Dairesi tarafından verilen müşterinin vergi kaydının yapıldığına dair dokümanın kopyası (KC Vergi Mükellefiyet Belgesi kopyası);
* İmza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümanın noter tasdikli 3 nüshası;
* Yetkili kişilere banka hesabını kullanma yetkisini veren dokümanların kopyası (emir, noter tasdikli vekâletname, kurucular toplantısı protokolü);
* Banka hesap işlemleri yapıldığında (banka hesabındaki paraların kullanımı) imza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümana uygun olarak ödeme dokümanı (-ları) imzalamaya yetkili olan şahısın (-ların) kimliğini ispat eden dokümanın (-ların) kopyası.


Yabancı diplomatik misyon ve konsolosluklar için:
* Hesap açma dilekçesi;
* İmza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümanın noter tasdikli 3 nüshası;
* Akreditasyonu doğrulayan ve Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilen standart dokümanın kopyası.
* Yetkili kişiye banka hesabı kullanma yetkisi veren dokümanların kopyaları (emir, noter tasdikli vekâletname, kurucular toplantısı protokolü);
* Banka hesap işlemleri yapıldığında (banka hesabındaki paraların kullanımı) imza örnekleri bulunan ve mühür basılan dokümana uygun olarak ödeme dokümanı (-ları) imzalamaya yetkili olan şahısın (-ların) kimliğini ispat eden dokümanın (-ların) kopyası.
Not: Banka hesaplarını açma vekaletnamesi ile banka hesapları açıldığında ve ilgili faaliyetler
yapıldığında, bankaya yürürlükte olan Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına istinaden düzenlenen
vekaletname ibraz edilmektedir.


2) Cari hesabı açmak için gereken dokümanlar:
* Kimlik (pasaport);
* Vergi mükellefiyet belgesi (RNN);


Yabancı vatandaşlara cari hesap açmak için gereken dokümanlar:
Pasaport (yabancının KC oturma izni, vatansız olmayan şahsın kimliği)
Vergi mükellefiyet belgesi (RNN).